Zmiana wersji strony
Wersja dla słabowidzących

Gminny Zespół Interdyscyplinarny i Piecza zastępcza

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Chełmie Śląskim został powołany na mocy Zarządzenia nr 2.11.2011 Wójta Gminy Chełm Śląski z dnia 30.08.2011r.

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o następujące akty prawne :

1.ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U z 2005r. nr 180 poz. 1439 z późń. zm. /

2.ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U z 2007r. nr 70 poz. 473 z póżń. zm./

3.Uchwałę nr VII/45/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

4.Uchwałę nr VII/46/2011 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Do Zespołu zostały powołane osoby: kuratorzy sądowi, przedstawiciele służby zdrowia, oświaty, Policji, pomocy społecznej , Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin W Chełmie Śląskim.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się działania celem udzielenia pomocy osobom i ich rodzinom. Prace Zespołu są skierowane do rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

Celem Zespołu jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, praca na rzecz zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.

Zespół podejmuje działania interwencyjne, zapobiegawcze, dokonuje wspólnego rozwiązywania problemów.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się przede w wszystkim:

1. przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie, dokonuje oceny sytuacji rodziny oraz podejmowania w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa

2.udzielania kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy poprzez:

-kierowanie ofiar oraz sprawców do właściwych specjalistów

-podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie

-zintegrowanie działań mających na celu pomoc dziecku i rodzinie

3.monitorowanie sytuacji w rodzinach w których dochodzi do przemocy w szczególności uruchomienie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi

4.podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”

5.gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom w których występuje zjawisko przemocy

6.występowanie do prokuratury z zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Piecza zastępcza

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącej pracy z rodzina jest Gminny Ośrodek Pomocy społecznej Chełmie Śląskim

Zadania z zakresu wspierania rodziny - ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U nr 149 poz. 887 z 2011r. z późń. zm./

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Wójt zapewnia wsparcie, które w szczególności polega na:

- analizie sytuacji rodziny środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie

- wzmocnienia roli i funkcji rodziny

- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny

- pomocy w integracji rodziny

- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny

- dążeniu do reintegracji rodziny

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

1.pracy z rodziną

2.pomocy i opiece w wychowaniu dziecka

Wspieranie rodziny nie koliduje z zasadą jej autonomiczności wskazując , że nikt bez uzasadnionej potrzeby nie powinien ingerować w sprawy rodziny.

Wspieranie rodziny traktowane jest jako integralna całość z uwzględnieniem potrzeb jej członków.

Formy pomocy dostosowane są do konkretnej rodziny i udzielane w postaci świadczeń pieniężnych, usługach, pracy socjalnej, poradnictwa a także poprzez organizowanie innych form wsparcia np. dla ofiar przemocy domowej .


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.