Zmiana wersji strony
Wersja dla słabowidzących

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Rządowy program Karta Dużej Rodziny wszedł w życie od dnia 16 czerwca 2014 r.

Przepisy dotyczące uregulowań dotyczących Karty Dużej Rodziny zawarte są w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ogłoszonej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2014 r. poz. 1863 i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2017 r.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie Śląskim, ul. Techników 18 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.

Karta Dużej Rodziny poświadcza prawo do korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się:

a) w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) w szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem

- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

- rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka

- małżonek rodzica

- dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

- 2 -

- osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzic, któremu przyznano Kartę nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba, że sąd pozbawił go władzy rodzicielskiej lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba, że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres, na który Karta została wydana, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.

W przypadku gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to nabywa prawo do posiadania Karty mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny wielodzietnej.

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.

Karta oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.

W przypadku zbiegu praw do posiadania Karty członkowi rodziny wielodzietnej przyznaje się jedną Kartę.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

- 3 -

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

- w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art.37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

- w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa.

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku cudzoziemców składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem

- 4 -

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wójt sporządza lub uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

Przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych potwierdzających to prawo, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.

Wniosek i dokumenty, o których mowa powyżej mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym zaufanym ePUAP. W przypadku gdy wniosek ten składany jest z wykorzystaniem systemu utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, w systemie tym może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

W przypadku gdy wniosek o przyznanie Karty lub jej duplikatu jest składany w formie elektronicznej do wniosku dołącza się:

- oryginały dokumentów jak przy wniosku w postaci papierowej w postaci elektronicznej

lub

- elektroniczne kopie dokumentów jak przy wniosku w postaci papierowej, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym danych uzupełnionych z rejestru PESEL zawartych w formularzu wniosku wnioskodawca wskazuje w formularzu wniosku poprawne dane.

W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu Orzekania Niepełnosprawności informacji o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacji o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie wójt wzywa wnioskodawcę do dołączenia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana:

- rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,

- dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia,

- dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

- 5 -

- dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia,

- dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

- osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

W przypadku cudzoziemców Karta jest przyznawana na takie same okresy czasu, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.

Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie. Jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu. Wójt nie wydaje w tym przypadku decyzji administracyjnej. Odmowa zwolnienia z ponoszenia opłaty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wójt, przyznając Kartę, informuje członka rodziny wielodzietnej o:

- przysługujących mu uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Karty,

- obowiązku niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.

W przypadku stwierdzenia przez wójta utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

Nie stwierdza się utraty prawa do posiadania Karty, w przypadku gdy Karta utraciła ważność.

- 6 -

Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Posiadana Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku konieczności przyznania nowej Karty lub wydania jej duplikatu dotychczas posiadana Karta podlega zwrotowi i unieważnieniu przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku braku możliwości zwrotu Karty z uwagi na zgubienie, skradzenie lub utracenie w inny sposób, osoba składająca wniosek o wydanie duplikatu Karty składa oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu zawiera wskazanie, czy wniosek dotyczy przyznania Karty, czy wydania jej duplikatu, oraz następujące dane dotyczące rodziny wielodzietnej:

- imiona i nazwisko

- imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka,

- datę urodzenia

- miejsce zamieszkania lub pobytu

- adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu

- numer PESEL

- numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL

- informację o zawarciu związku małżeńskiego – w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica

- stopień pokrewieństwa z członkami rodziny

- informacje o uczęszczaniu dziecka do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927 i 1984 oraz z 2017 r. poz. 60, 777, 949 i 1428), okresie uczęszczania, typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza,

- informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza

- informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – w przypadku dziecka

- informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej

- informację o pozostawaniu dziecka w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

- 7 -

- informację, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do dzieci wskazanych we wniosku

- informację o dochodach członków rodziny wielodzietnej – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy

- adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby składającej wniosek – o ile wnioskodawca je posiada lub o ile obowiązek ich podania wynika z ustawy.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce

e-dokument umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej ma wiele zalet – przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać

kilku tygodni na wyprodukowanie Kart, jak to ma miejsce w przypadku Kart w formie tradycyjnej (plastikowej). Karty w formie

elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, w którym użytkownik SI KDR pozytywnie

rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również

Karty pozostałych członków rodzin, co jest bardzo przydatne w przypadku, gdy cała rodzina korzysta z oferty Partnera Karty Dużej

Rodziny jednocześnie - nie ma już konieczności szukania przez wszystkich członków rodziny plastikowych Kart, wystarczy, że jedna

osoba na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich osób. Ponadto aplikacja umożliwiająca korzystanie z Karty w formie elektronicznej

(mKDR) umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji. Aplikacja

mKDR jest cały czas udoskonalana, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie w niej nowej funkcjonalności – powiadomień

dla posiadaczy Kart, dzięki którym dowiedzą się o nowych Partnerach Karty, czy ciekawych ofertach.

Wnioskowanie o Kartę elektroniczną nie jest trudne. Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-

z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie

elektronicznej. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-

dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ znajduje się plik zawierający objaśnienia do

wniosku, a także plik zawierający instrukcję wypełnienia załącznika ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać

kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

Przy składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny (dla nowej rodziny lub dla nowego członka rodziny), o przyznanie nowej Karty dla

członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem lub o wydanie duplikatu Karty wnioskowanie od razu o obie formy Karty

wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za domówienie drugiej formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie

rodzin wielodzietnych, dla których wniosek o Kartę Dużej Rodziny został złożony przed 1 stycznia 2018 r. i dla których wniosek o

domówienie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie złożony najpóźniej 31 grudnia 2019 r.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

Wniosek

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ

INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH

 

Instrukcje

Mobilna Karta Dużej Rodziny – trzy proste kroki

 


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.