Zmiana wersji strony
Wersja dla słabowidzących

Pomoc społeczna

Podstawowym zadaniem wynikającym z ustawy o pomocy społecznej z dnia 24 marca 2004r. tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz, 182 ze zm. jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom i rodzinom w celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Potrzeby osób i rodzin powinny być uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu po zwolnieniu z zakładu, karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł /kryterium osoby samotnie gospodarującej/

 • osobie w rodzinie, w której na osobę nie przekracza kwoty 456 zł /kryterium dochodowe na osobę w rodzinie/

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie /kryterium dochodowe rodziny/

przy jednoczesnym wystąpieniu jednego z wymienionych powodów. kwalifikujących osobę lub rodzinę do udzielenia pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, w tym zadania o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone gminie oraz inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy lub odrębnych programów rządowych. Ponadto ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej i to zarówno zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej jak i innych ustaw komplementarnych do ustawy o pomocy społecznej.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez GOPS należy:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego

 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny

 • praca socjalna

 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

 • dożywianie dzieci

 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

 • kierowanie do domu pomocy społecznej

 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

W ramach zadań zleconych gminie GOPS realizuje następujące zadania:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

 • przyznawanie oraz wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt na terenie RP

 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowane, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu..

W celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej i majątkowej osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy. Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenie z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.