Zmiana wersji strony
Wersja dla słabowidzących

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane są na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osoba uprawnionych do alimentów i przysługują osobie uprawnionej :

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo

 • do ukończenia 25 roku życia , jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej albo

 • bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoba uprawniona do świadczenia z funduszu alimentacyjnego to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych pieniędzy bieżących zobowiązań alimentacyjnych , jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00 zł., natomiast przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 październia 2019r. kryterium dochodowe wyniesie 800,00 zł w przliczeniu na osobe w rodzinie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli osoba uprawniona:

 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej

 • zawarła związek małżeński .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone w przypadku ,gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty bezpośrednio od dłużnika lub za pośrednictwem komornika sądowego będą uznawane za świadczenia nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zobowiązany będzie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami.

Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wymagane dokumenty niezbędne do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ;

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji

 • oświadczenia/zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, w tym odpowiednio:

  - oświadczenia/ zaświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

  - oświadczenia/zaświadczenia o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

 • orzeczenie o niepełnosprawności

 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty , odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o nie podjęciu tych czynności

 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego /


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.