Zmiana wersji strony
Wersja dla słabowidzących

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne realizowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku z późn. zm. i obejmują:

 • zasiłek rodzinny wraz z dodatkami tj. dodatek z wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 • zasiłek pielęgnacyjny

 • świadczenie pielęgnacyjne

 • specjalny zasiłek opiekuńczy

 • świadczenie rodzicielskie

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom u których dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności .

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia

 • 24 roku życia jeżeli kontynuuje w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia

 • 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

 • 135,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 01 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi fatycznemu dziecka w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 1000,00 zł .

Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi fatycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu , a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku

 • do ukończenia 16 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności

 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości :

 • 90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia

 • 110,00 zł na dziecko 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi fatycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczna opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego , nie dłużej jednak niż przez okres :

 • 24 miesięcy kalendarzowych,

 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu ,

 • 72 miesięcy kalendarzowych jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu jeżeli jest osoba samotną ( tj. pannie , kawalerowi, osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, rozwiedzionej, wdowie lub wdowcowi ) o ile nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka , jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub gdy ojciec dziecka jest nieznany.

Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniami o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00zł na dziecko nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi fatycznemu dziecka a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego, albo rocznego przygotowania przedszkolnego („zerówka”). Dodatek wypłaca się jeden raz w roku, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , albo osobie uczącej się :

 • na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko albo

 • na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – w wysokości 69,00zł miesięcznie na dziecko.

 • Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Jednorazowa a zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje :

 • niepełnosprawnemu dziecku;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

 • osobie, która ukończyła 75 lat.

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie natomiast od 01.11.2019r. wyniesie 215,84 zl.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumienia ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , innym osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U z 2012 r poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny , jeżeli rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich , są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu , są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; dziecko nie ma opiekuna faktycznego i osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości :

 • od dnia 01.01.2019r - 1583,00 zł

 

Specjalny zasiłek dla opiekunów przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r -Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U z 2012 r poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł .

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy i przysługuje w kwocie 620,00 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia - w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

 Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie.

 


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.